Privacy Policy

Политика за Поверителност
Последно изменение: 24.08.2019 г.

Настоящата Политика за поверителност урежда Вашето ползване на продукти и услуги, предоставени от
„ДУНАЙ – КАЛОР“ ООД, ЕИК 838179622, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. Жорж
Папазов № 11.
В случаите, когато в тази политика за поверителност става въпрос за „ние“, „нас“ или
„нашето//ата/ия/ите“, се има предвид именно „ДУНАЙ – КАЛОР“ ООД – дружеството администратор на
Вашите лични данни.
С приемането на тази Политика за поверителност, Вие изрично се съгласявате с ползването и
разкриването на Вашата лична информация от наша страна и ни указвате да извършваме тези действия
по начина, описан в настоящата Политика за поверителност.

 1. Общи положения

1.1. Настоящата Политика за поверителност е неразделна част всяко едно споразумение, в т.ч. и Общи
условия, които Ви обвързват с по какъвто и да е начин с „ДУНАЙ – КАЛОР“ ООД.
Ние, „ДУНАЙ – КАЛОР“ ООД, с ЕИК 838179622 и седалище и адрес на управление в Ямбол 8600, ул. Жорж
Папазов № 11 отдаваме голямо значение на защитата на Вашите личните данни. С тази Политика за
поверителност ние Ви информираме за начина на събиране, ползване и обработване на личните данни
във връзка с Вашата регистрация или ползване на нашия уебсайт или нашите услуги, включително и
всеки един елемент от тях.
Всякакви лични данни, които събираме от Вас, както и тяхната обработка и съхранение се извършват в
съответствие с принципите, установени в приложимото законодателство и в Регламент 2016/679 (Общ
Регламент за защита на личните данни).
1.2. Вие следва да прочете настоящата Политика за поверителност внимателно, с оглед това да бъдете
запознати с политиките и практиките, които ще бъдат прилагани спрямо личните Ви данни, как
последните ще бъдат използвани и как ние ще се отнасяме към тях. Предоставяйки ни своите лични
данни и поддържайки договорни отношения с нас, след като Вие вече сте се запознали с настоящата
Политика за поверителност, ние ще считаме, че Вие сте се съгласили със събирането, използването и
разкриването на личните Ви данни в съответствие с условията, установени в настоящата Политика за
поверителност, освен ако Вие не ни уведомите за противното.

 1. Информацията, която ние събираме.

Ние обработваме основно три категории лични данни, в зависимост от основанието на тяхната
обработка:

2.1. Информация, която обработваме за целите на изпълнение на договорните ни отношения

Ние Ви питаме за и събираме следната информация, в случай че Вие желаете да използвате нашите
услуги. Тази информация е необходима за адекватното и коректно изпълнение на договора между. Без
нейното събиране, ние няма да имаме възможност да Ви предоставим съответните услуги.
 Имейл за потвърждение на поръчкат
 Телефонен номер
 Име и фамилия
 ЕГН
 Адрес за доставка
 Ваш акаунт в социалните мрежи или програми за текстови и гласови съобщения
2.2. Информация, която обработваме на основание Вашето съгласие или съгласието на трети лица.
Вие можете да решите да ни предоставите допълнителна информация за Вас или за други лица. В
случай, че ни предоставяте лични данни на други лица, различни от Вас, Вие декларирате пред нас, че
сте имали съгласието на съответното лице за разкриването на съответните лични данни. Тези лични
данни ще бъдат обработвани на основанието на Вашето съгласие или съгласието на третото лице, за
което сте ни предоставили данни. Такава информация би могла да бъде:
 Всякаква друга информация, разкрита от вас във връзка с инициирана комуникация между нас,
за целите на предоставяне на клиентско обслужване.
 Всякакви допълнителни лични данни, като например данни за контакт или други адреси за
доставка, за цели, различни от тези за надлежното изпълнение на договор.
 Контактни данни за целите маркетингови и промоционални кампании и други сходни цели, в
случай, че не е приложим нашия легитимен интерес.
2.3. Информация, която обработваме на основание законовите ни задължения и легитимен интерес.
В случай, че използвате нашите услуги, Вие се съгласявате, че ние ще събираме, включително по
автоматичен път, информация, включително такава, която може да се счете за лични данни. Тази
информация е необходима за изпълнение на законовите ни задължения, както и за нашите легитимни
интереси да усъвършенстваме функционалностите и условията на нашите услуги:
 Данни по официален документ, в случай, че е приложимо, за целите на издаване на данъчни
фактури, съгласно законоустановения ред, както и за целите на предоставяне на възможност за
възстановяване на ДДС, мита и други подобни данъци и такси.
 Информация за ползване на нашите услуги – ние запазваме информация относно използването
на услугите ни, като например поръчките, които сте направили, за целите на подобряване на нашата
гама от продукти, както и за целите на водене на коректно счетоводство.
 Данни, свързани с Вашите рекламации – ние сме длъжни да водим регистър на рекламациите и
събираме данни за Вашите рекламации.

 1. Как използваме информацията, която събираме.
  Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително лични данни, за целите на
  предоставяне на нашите услуги до крайни клиенти.
  В случай, че Вие сте ни дали своето съгласие, ние можем да Ви изпращаме маркетингови или
  промоционални материали посредством споделените от Вас контактни данни. Вие можете да оттеглите
  своето съгласие за този вид обработка на Вашите лични данни по всяко време.
  След като сте се обвързали с тази политика за поверителност, ние ще изпращаме маркетингови или
  промоционални материали на основание принципа “soft opt-in” – Вие просто следва да ни уведомите, в

случай че не желаете да получавате такива материали към момента на предоставяне на личната си
информация, както и по всяко време след това.
Възможно е в бъдеще да въведем системи, които да обработват информацията, която получаваме, за
целите на подобряване на функционалностите на нашия сайт, за по-добра клиентска поддръжка, по-
лесна комуникация, както и за целите на подобряване на сигурността на нашите онлайн услуги.

 1. Условия за споделяне на лични данни
  4.1. С Вашето съгласие
  В случай, че Вие сте ни инструктирали изрично, ние можем да разкрием лична информация за Вас, към
  което и да е трето лице, съгласно съдържанието на Вашите инструкции.
  4.2. Споделяне между други свързани с Нас дружества.
  За целите на изпълнението на нашите задължения по предоставянето на нашите стоки и услуги към Вас,
  ние можем да се наложи да споделяме определени лични данни между различни свързани дружества.
  4.3. Споделяне с трети лица.
  За целите на законосъобразното изпълнение на нашите задължения при предоставянето на нашите
  стоки и услуги към Вас, ние можем да споделяме определени лични данни с трети лица, както следва:
  4.3.1. За целите на изпълнение на нашите задължения по приложимото законодателство за
  счетоводни и данъчни цели, за целите на издаването на фактури: Ние можем да споделим вашите
  данни по лична карта – име, адрес и ЕГН, на счетоводните къщи, чиито услуги използваме.
  4.3.2. За целите на доставянето на стоки и услуги: Ние можем да споделим вашите имена,
  контактни данни и адреси, включително адрес за доставка, който сте посочили, до куриерските фирми,
  чиито услуги използваме за спедиция.
  4.3.3. За целите на предоставяне на възможност за плащане след време с платежна карта на
  ПОС терминал: Нашият ПОС терминал споделя автоматично Ваша лична информация, като например
  маскиран ПАН, ембосирани имена, вид на картата, обслужваща банка и други подобни, в случай, че вие
  се възползвате от възможността да платите посредством платежна карта. В този случай, тази
  информация ще бъде споделена с доставчика на платежни институции, обслужващ приемането на
  плащания с платежни карти на ПОС терминала.
 2. Период на съхранение на Вашите лични данни.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с минималните законови изисквания за
съхранение на съответната категория лични данни.
В случай, че към съответна категория лични данни няма приложимо законово изискване за съхранение,
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас за период, не по-дълъг от този, който е необходим за
изтичането на погасителната давност за всякакви правоотношения, каквито би могло да бъдат породени
между нас.

 1. Изпълнение на законови задължения.

Ние можем да споделяме Ваша информация, включително лични данни, на различни държавни органи,
в т.ч. приходната агенция, или други оправомощени по силата на закон трети лица, ако и доколкото това
е наше задължение или е позволено съгласно закона, за целите на (i) изпълнението на нашите законови
задължения; (ii) изпълнението на процесуалните норми и за защита срещу искове, насочени срещу нас;
(iii) отговор на надлежни запитвания от страна на органи; (iv) изпълнението и администрирането на
нашите Общи Условия и всякакви други договори, политики и правоотношения; (v) за защита на нашите
права, имущество или лична неприкосновеност, тези на нашите служители, на нашите дружества от
корпоративното ни семейство, или на обществеността.

 1. Споделяне на информация извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Ние използваме разнообразни доставчици на услуги и стоки за целите на предоставянето на нашите
услуги до Вас.
Ние не извършваме трансфер на каквито и да е данни извън територията на ЕИП, с изключение на
случаите, при които нашите доставчици на хостинг и други онлайн услуги предоставят нашето онлайн
съдържание до Вас от подобни точки. В подобни случаи, ние гарантираме спазването на подходящи
мерки за сигурност за опазване на всякаква информация, която би могла да се счете за Ваши лични
данни. Такива мерки биха могли да бъдат базирани на решение за адекватност от страна на
Европейската Комисия в съответните страни, извън ЕИП, или спазването на стандартите, постановени с
международно споразумение, като например „Privacy Shield”. Ние ще Ви предоставим допълнителна
информация относно тези мерки при поискване, в случай, че е приложимо.

 1. Вашите права

Вие можете да упражните което и да е от Вашите права, посочени по-долу в настоящия раздел, като
изпратите email на адрес clients@botiqueformysoul.com . Моля имайте предвид, че ние можем да
поискаме от Вас да потвърдите Вашата самоличност преди да обработим подобно искане.

7.1. Достъп до Вашите лични данни

Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни, които ние обработваме, по описания по-
горе ред. Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради
естеството на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за
необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия срок.
Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че можем да докажем
явната необоснованост или ексцесивния характер на Вашето искане.

7.2. Промяна на непълна или невярна информация.

Вие имате правото да поискате от нас да поправим невярна или непълна информация относно Вас
(която Вие не можете да измените сами посредством нашите онлайн услуги). Вие ще получите отговор
най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради естеството на Вашето искане и неговата

сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в
рамките на същия срок.
Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че то е явно
необосновано или прекомерно спрямо ситуацията.

7.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от нас да изтрием всякакви лични данни, които ние обработваме
относно Вас. Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради
естествто на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за
необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия пириод.
Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че то е явно
необосновано или прекомерно спрямо ситуацията, както и в случай, че ние нямаме право да изтрием
Вашите лични данни поради правно задължение.

7.4. Право на ограничение на обработването на лични данни

Вие имате правото да поискате от нас да ограничаването на обработването на Вашите лични данни. Вие
ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на
Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от
продължаване на този срок в рамките на същия срок.
Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че то е явно
необосновано или прекомерно спрямо ситуацията, както и в случай, че ние нямаме право да изтрием
Вашите лични данни поради правно задължение.

7.5. Право на преносимост

Вие имате правото да поискате от нас да изпратим личните данни, които ние обработваме относно Вас,
в стандартизиран машинно-четим формат, към което и да е трето лице, посочено от Вас. Вие ще
получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето
искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от
продължаване на този срок в рамките на същия срок.
Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че то е явно
необосновано или прекомерно спрямо ситуацията, както и в случай, че ние нямаме право да изтрием
Вашите лични данни поради правно задължение.

7.6. Право на възражение.

Вие имате правото да възразите на автоматичното обработване от наша страна на Вашите лични данни
и да поискате последните да бъдат обработвани посредством човешка намеса. Вие ще получите отговор

най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето искане и неговата
сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в
рамките на същия срок.
Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че то е явно
необосновано или прекомерно спрямо ситуацията, както и в случай, че нямаме право да изтрием
Вашите лични данни поради правно задължение.

7.7. Право на оттегляне на съгласието.

В случаите, при които ние обработваме Вашите лични данни на основанието на Вашето съгласие, Вие
имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, и, в случай, че не е налице друго основание
за законосъобразна обработка на Вашите лични данни, ние ще бъдем задължени да спрем да
обработваме съответните лични данни.

7.8. Право на жалба.

Вие имате правото да подадете жалба пред компетентните органи по защита на личните данни, в
случай, че смятате, че ние сме нарушили някое от Вашите права при обработването на Вашите лични
данни. Компетентният надзорен орган по местоседалище спрямо нас е Комисията за защита на лични
данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел.
02/91-53-518

 1. Сигурност

Ние постоянно се усъвършенстваме и се стремим така да бъде с нашите административни, технически и
физически защитни мерки за целите на подобряване на сигурността на Вашата информация срещу
непозволен достъп, загуба, унищожение или изменение. Някои от мерките, които ние прилагаме са
криптиране, псевдонимизация и управление на достъпа до лични данни.

 1. Изменения в Политиката за поверителност.

Ние запазваме правото си да изменим настоящата Политика за поверителност по всяко време, в
съответствие с разпоредбите на настоящия раздел. В случай, че ние изменим настоящата Политика за
поверителност, ние ще оповестим изменената Политика за поверителност на нашия уебсайт, с което
всички Вие – настоящи и бъдещи клиенти и ползватели, ще се считат за уведомени. В случай, че Вие не
възразите срещу направените изменения, разпоредбите на новата Политика за поверителност ще влязат
в сила за Вас без необходимост от допълнителни потвърждения от Ваша страна.

Translate »

Pin It on Pinterest